משרדי עורך דין - לפידות, מלכיאור, אברמוביץ ושות'.

תנאי השימוש באתר

עודכן לאחרונה 13 בנובמבר 2014

ברוכים הבאים לאתר של משרד עורכי הדין לפידות, מלכיאור, אברמוביץ 'ושות' (להלן "המשרד").

לפני השימוש באתר אנא הקפד לקראו בזהירות את תנאי השימוש (להלן: "התנאים"). תנאים אלו קובעים את אופן השימוש שלך באתר ואת הגישה שלך אליו.

השימוש באתר מותנה בהסכמה מפורשת וקבלה מלאה של התנאים. אם מסיבה כלשהי אין באפשרותך או בכוונתך למלא אחר התנאים, אנא התנתק באופן מידי מהאתר והימנע מלהשתמש בו בעתיד .

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את כל ו/או חלק מהתנאים הללו כפי ראות ענינו, לשנות את האתר, ובכלל זה ביטול, שינוי, הגבלה או הפסקה של כל מאפיין באתר. כל השינויים המוזכרים לעייל יכנסו לתוקף באופן מידי עם מתן הודעה בעניין, שאותו אנו יכולים לפרסם בכל דרך, לרבות, אך לא למעט, פרסום התנאים המתוקנים באתר. המשך שימושך באתר לאחר הודעה כאמור ייראה כקבלת התנאים ו/או השינויים החדשים באתר.

 

  1. הגבלת אחריות – תוכן האתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי

באתר מתפרסמים תכנים הכוללים סיכומי פסיקה, עדכוני חקיקה ותקנות בתחומים שונים וכן מידע משפטי נוסף (להלן: "המידע"). תכנים אלו הינם למטרות מידע כללי בלבד, ואין בהם בכדי להיחשב כייעוץ משפטי, ואין להסתמך על המידע כאמור לביצוע כל עסקה או קבלת החלטות אחרות. אל למבקרים באתר לפעול על פי  המידע הקיים בו ללא קבלת יעוץ משפטי מקצועי מערוך דין מוסמך.

המשרד אינו אחראי באופן כלשהו להסתמכות של מבקרי האתר על תוכן הכלול באתר זה. אתר זה אינו מיועד לספק שירותים משפטיים, ואין להסתמך עליו כמקור או כחלופה לייעוץ משפטי.

מאמרים ופרסומים משפטים אחרים הנמצאים באתר נכונים למועד פרסומם, ואינם בהכרח משקפים את המציאות המשפטית הנהוגה כיום. פרסומים מעין אלו אינם מהווים תחליף ליעוץ משפטי מקצועי המותאם למקרה הפרטי והייחודי שלך.

המידע המתפרסם באתר לא נועד לשדל או לייצר, ואינו יוצר, כל מערכת יחסים של עורך דין-לקוח בין המבקר באתר ו/או כל אדם הקורא את המידע שבו לבין המשרד.

כמו כן, אין בשליחת דואר אלקטרוני למשרד או ביצירת קשר ע"י פרטי ההתקשרות הנמצאים באתר כדי לייצר יחסי עורך דין-לקוח, וכל תוכן שיוגש באמצעות הדרכים הנ"ל לא ייהנה מחסיון עו"ד – לקוח. יתר על כן, דוא"ל או כל דרך התקשרות אחרת דרך האתר למשרד (או אל כל אחד מעורכי הדין או עובדי המשרד) אינם חסויים. בהתאם לכך, המשרד אינו מבטיח את הסודיות של התקשורת מסוג זה.

שמות עורכי הדין הנמצאים באתר המשרד, מורשים לעסוק רק במדינות המפורטות בפרופיל שלהם  הנמצא בלשונית "הכירו את הצוות".

אין אנו אחראים לכל הפסד או נזק הנובע ממחדל שלך לפעול בהתאם לנאמר בסעיף 1.

 

  1. פרטיות

הפרטיות שלך מאוד חשובה לנו. אנא ראה את מדיניות הפרטיות של המשרד המצויה בדף  מדיניות הפרטיות  על מנת להבין איך אנו אוספים ומשתמשים במידע פרטי (להלן : "מדיניות הפרטיות"). בקבלתך את התנאים האלו הנך מסכים מפורשות למדיניות הפרטיות אשר עשויה להשתנות מעת לעת. במידה ותהיה סתירה בין מדיניות הפרטיות לבין הכתוב בתנאים אלו, הרי שמדיניות הפרטיות תגבר.

 

  1. מדיניות קניין רוחני מדיניות

אנו מכבדים את זכויות הקניין הרוחני של אחרים, ומבקשים ממשתמשי האתר לנהוג בנו באופן דומה.

באתר קיים מגוון רחב של מידע המוגן בזכויות יוצרים, וכן בזכויות קניין רוחני אחרות החלים עליו על פי חוקים ותקנות לאומיים ובינלאומיים. המשרד הוא הבעלים היחיד של כל זכויות הקניין הרוחני הנמצא באתר ובתכניו.

בעוד שאנו מעודדים את שיתוף התכנים המתפרסמים באתר דרך רשתות חברתיות (כולל על ידי הקישורים שתוכננו במיוחד למטרה זו בכל דף), הנך מסכים בזאת שלא להעתיק, לשנות, להתאים, לבצע הנדסה חוזרת, לשכפל, להפיץ, לתרגם או ליצור עבודות נגזרות המבוססות על האתר במלואו או בחלקו, או לנצל לכל מטרה מסחרית, כל חלק מהאתר שלא על ידי שיתוף תוכן "כמות שהוא" עם ייחוס למקור שלו; אינך רשאי  "למסגר" (framing) או "לשקף" (mirroring) כל חלק של האתר ללא אישור בכתב מראש מאתנו; כמו כן, הנך מסכים שלא להסיר הודעות על זכויות יוצרים, את סימני המסחר שלנו, או זכויות קנייניות אחרות הכלולות בהודעות הנמצאות או מוצגות בכל חלקי האתר.

בקבלתך את הסכם זה הנך מסכים ומאשר כי כל תוכן של המשרד המופץ באמצעות אתר האינטרנט או ע"י צדדים אחרים, מוגן על-ידי זכויות קניין רוחני. הנך מסכים שלא לשדר, לפרסם, לשכפל, להעתיק, במלואו או בחלקו, כל תוכן זמין דרך האתר בניגוד לזכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני אחרות.

 

  1. תקופת ההסכם

תנאים אלה יישארו בתוקף עד שיסתיימו, יוחלפו או ישונו על ידינו כפי שיובהר להלן.

אנו יכולים בכל עת ולפי שיקול דעתנו הבלעדית (i) להפסיק את פעילות האתר, או כל חלק או תוכן ממנו, עם או ללא הודעה מוקדמת; (ii) לסיים את תנאים הללו בכל עת ומכל סיבה ומבלי כל הודעה מוקדמת.

 

  1. פטור אחריות

הנך מבין ומסכים כי תוכן אתר זה מוגש "כפי שהוא" (as-is) בעת שהאתר ותכניו נגישים, וללא אחריות מכל סוג, במפורש או במשתמע. מבלי לגרוע בהוראות סעיף 1 לעיל, המשרד אינו נושא באחריות, בין במפורש ובין במשתמע, באשר לדיוק ומהימנות התוכן הזמין באתר, ולא מתחייב לזמינות האתר בכל עת.

הפניות לתכנים חיצוניים או קישורים לאתרים אחרים אינם מעידים על המלצה או תמיכה בהם. המשרד אינו אחראי לתכנים חיצוניים המונגשים דרך האתר או זמינים באמצעות קישורים הנמצאים באתר.

במידה המירבית המותרת על פי חוק, המשרד מסיר מעליו כל אחריות מכל סוג שהוא, לרבות אך בלא למעט, אחריות בגין מצגים מטעים בכל הנוגע לבעלות, העדר הפרה, דיוק, סחירות והתאמה למטרה מסוימת. ישנן מדינות בהן ההחרגה הנ"ל אינה מותרת לפי חוק, במקרים אלו האמור לעיל לא יכול.

אין אנו מתחייבים כי: (א) האתר או התוכן שבו יתאימו לדרישות שלך (ב) השימוש באתר יהיה ללא הפרעה, ברציפות, ללא טעויות, מאובטח, ונקי מווירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים; (ג) איכות המידע, או חומר אחר שהושג באמצעות האתר עונים על הציפיות שלך; (ד) פגמים, כלל שקיימים יתוקנו.

הנך מסכים כי המשרד אינו אחראי לכל סוג של נזק שעלול להגרם לך בקשר לאתר או כל תוכן הכלול בו, לרבות אך לא למעט, אובדן נתונים, קריסת מערכת, הפסקות רשת, כשל בקווי תקשורת, נזקים לקבצים, או הפרעות באתר, כתוצאה מרשלנות מצדנו או מצד ספקי השירות שלנו, בקשר לכל עילה העשויה להיות מבוססת על כל טענה הקשורה למשרד, גם אם קיבלנו התראה על האפשרות לגרימת נזקים אלו.

 

  1. הגבלת אחריות

במידה המירבית המותרת לפי דין, המשרד וכל גורם הפועל בשמו או כל צד אחר המעורב ביצירה, הפקה, שידור, או הפצת השירות, יהיה אחראי לכל נזק עקיף, מקרי, תוצאתי, מיוחד, (לרבות ,אך לא למעט, נזק בגין אובדן הכנסות, אובדן מוניטין, אובדן נתונים או הפסדים בלתי מוחשיים אחרים), על פי כל עילה לרבות עילות מכח חוזה, רשלנות, אחריות קפידה או עילה אחרת הנובעת מ ו/או הקשורה בדרך כלשהי לאתר (גם אם המידע על האפשרות לגרימתם של נזקים אלו היה ידוע לנו).

מובהר ומוסכם על ידך, כי פרט לאמור לעיל ובמידה המירבית המותרת על פי דין, הסעד היחיד והבלעדי שתוכל לקבל עבור חוסר שביעות רצונך מאתר זה הוא הפסקת השימוש בו.

 

  1. יישוב סכסוכים

על תנאי שימוש אלו יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. הנך מסכים כי כל תביעה או מחלוקת שיש לך כנגד המשרד ו/או מנהליו, נושאי המשרה, העובדים והיועצים שלו, ידונו רק בפני בית המשפט המוסמך בירושלים, ישראל, שלו תהיה סמכות ייחודית ובלעדית.

 

  1. שונות

אם יקבע בית משפט מוסמך כי תניה כלשהי בתנאי שימוש אלו בטלה או שאינה אכיפה על פי דין, אזי תוצא התניה כאמור מתנאי שימוש אלו, בלא לגרוע מתוקף ההסכם בכללותו, אך פרשנות תנאי שימוש אלו תעשה בדרך שתאפשר את קיום והגשמת הכוונה של תנאים אלו בקירוב המרבי המותר על פי דין.

עיכוב או מחדל במימוש כל זכות, כוח, או תרופה העומדת לזכות כל צד לתנאים אלו בגין כל הפרה של התנאים, לא ייחשבו כוויתור על כל הפרה אחרת או הפרה שתתרחש מאוחר יותר. אי פעולה מצד המשרד בנוגע להפרה שלך או של אחרים את תנאי השימוש הללו אינו מבטל את זכותנו לפעול בנוגע להפרות נוספות או דומות.

במידה ויש לך שאלות או הערות בנוגע לתנאים אלו, אנא השתמש בעמוד "צור קשר" לשליחת השאילתה שלך.