Practice Areas -  תחומי עיסוק

דיני חברות ודיני תאגידים

בנוסף למומחיותנו בתחום מימון החברות, התמחותנו הכוללת בדיני החברות מעניקה מאפשרת לנו להעניק ללקוחותינו המסחריים את כל השירותים המשפטיים הנחוצים החל מהליך ההתאגדות הראשוני ועד תהליכים יום-יומיים בחיי החברה.

התאגדות ושינוי מבנה התאגיד:

משרד LMA מספק שירותי התאגדות בישראל ובחו"ל, לרבות ייסוד תאגידים מעבר לים במבחר מדינות שונות. שירותינו המשפטיים משתרעים הרבה מעבר לניסוח מסמכי התאגדות פשוטים, וכוללים ייעוץ נרחב אודות מיסוי, יחסי עבודה, הגנה על קניין רוחני ומימון, המשפיעים על בחירת המדינה המתאימה להתאגדות, ועל אופן ההתאגדות המתאים ביותר למתאר העסקי המתוכנן (כגון: חברה בע"מ, שותפות מוגבלת, נאמנות, וכיוצא בזה).

כמו כן, אנו מיישמים את השיקולים שצוינו לעיל בעת סיוע לתאגידים בהליך ארגון מחדש בהמשך הדרך, לרבות ייסוד חברות בת, שינוי מבנה התאגיד, שינוי מדינת ההתאגדות (flip), ארגון מחדש של חוב, פיצולי מניות ומיזוג חברות-בת ושינויים מבניים אחרים.

ניהול תאגידי:

צוות המשרד מעניק ייעוץ לנושאי משרה של לקוחותינו המסחריים. בכלל זה, אנו משתתפים בישיבות דירקטוריון ובאסיפות בעלי מניות, מנסחים החלטות דירקטוריון , עורכים תיקונים במסמכי ההתאגדות (כגון תקנון החברה, תזכירים ומסמכי התאגדות מתאימים במדינות שונות), מייעצים בדבר אופן הקצאת מניות וזכויות אחרות בתאגיד, ונותנים חוות דעת משפטיות באשר לאפשרויות פעולה במצבי קונפליקט.

כחלק מהתחייבותנו לספק מעטפת מלאה של שירותים בנושא דיני התאגידים, אנו מסייעים ללקוחותינו בכל תחומי הניהול היום-יומי של התאגיד, לרבות דיני העבודה ותוכניות אופציות לעובדים ונותני שירותים, רישיונות קניין רוחני, עסקאות מסחריות וליטיגציה בתחומים עסקיים.

תחומי עיסוק