Practice Areas -  תחומי עיסוק

ניירות ערך, מימון, מיזוגים ורכישות

מומחיותנו בתחום המשפט המסחרי מאפשרת לנו ללוות את לקוחותינו בעסקאות הסבוכות ביותר בתחום – קרי, בתהליכי מיזוג ורכישה של חברות. צוות המשרד הינו בעל ניסיון רב-היקף בייצוג יזמים, חברות ומשקיעים שונים (לרבות קרנות הון סיכון ואנג'לים) בעסקאות הון ומימון בארץ ובעולם. עורכי הדין של המשרד בעלי ניסיון רב בטיפול בהסכמי מיזוג ורכישה רב לאומיים, הנפקות מניות בהצעות פרטיות, הנפקות של אגרות חוב להמרה, וצורות נוספות של הנפקת ניירות ערך בישראל, ארה"ב, אירופה וחברות off shore.

מיזוגים ורכישות:

לעורכי הדין ב- LMA ניסיון רב בטיפול בהיבטים שונים ומגוונים של עסקאות מיזוגים ורכישות, החל מרכישות פשוטות של חברות המוחזקות בבעלות פרטית, דרך מיזוגי החלפת מניות ומכירת נכסים וכלה במיזוגים מורכבים לחברות ציבוריות הנסחרות בבורסה.

הנפקות פרטיות:

LMA מייצגת חברות זרות, חברות ישראליות ומשקיעים שונים בכל שלבי עסקאות ההנפקה הפרטית, החל מהמשא ומתן הראשוני, עבור דרך ניסוח מסמך עקרונות או מזכר הבנות (term sheet), קיום תהליך בדיקה נאותות (due diligence) ועד ערכית הסכמים מורכבים לרכישת מניות וטיפול במכלול תהליכי ההנפקה של ניירות ערך.

מימון חברות:

אנו ב- LMA מייצגים לקוחות, חברות ומשקיעים, בכל תחומי המימון התאגידי החל מהשלבים המוקדמים ועד מימון בהנפקה לציבור. בנוסף למימון חברות מתפתחות על ידי הנפקות פרטיות לקרנות הון סיכון ומשקיעים המכונים אנג'לים, אנו בעלי ניסיון במבני מימון נוספים וחלופיים, כגון הלוואות הניתנות להמרה, הלוואות גישור, ומימון באמצעות חממות טכנולוגיות ומענקים מלשכת המדען הראשי בישראל.

תחומי עיסוק