Practice Areas -  תחומי עיסוק

פשיטות רגל ופירוקים

צוות לפידות, מלכיאור, אברמוביץ' ושות' מייצג נושים, בעלי מניות, ומפרקים אשר מונו מטעם בית המשפט, בכל שלבי הליכי פשיטת הרגל – מהיוזמה הראשונית של הליך פשיטת הרגל על מנת להשיב את החובות, ועד לגביית החוב עצמו.

התמחותנו בייצוג משפטי כוללת ניסיון רחב היקף בניהול תיקים מורכבים להשבתם של נכסים שהוברחו על ידי חייבים. זאת עוד, אנו מייצגים עובדים בחברות חדלות פירעון במטרה למימוש זכויותיהם לפיצוי מהמוסד לביטוח לאומי.

שירותי הפירוק של המשרד אינם מוגבלים לתיקי חדלות פירעון בלבד – אנו מטפלים גם בפירוקים מרצון שנועדו להביא לחלוקת נכסי החברה בין בעלי המניות, או כחלק מתוכניות ארגון מחדש.

תחומי עיסוק