Publication -  פרסומים

טיוטת גילוי דעת מטעם רשות הגבלים עסקיים – שיתוף מידע לצורך התמודדות עם איומי סייבר

February 15, 2017

תל אביב, פברואר 2017  

טיוטת גילוי דעת מטעם רשות הגבלים עסקיים – שיתוף מידע לצורך התמודדות עם איומי סייבר

רשות ההגבלים העסקיים פרסמה בימים האחרונים טיוטה להערות הציבור של גילוי דעת בעניין שיתוף מידע בין גופים מסחריים לצורך התמודדות עם איומי סייבר.

הצורך בפרסום טיוטת גילוי הדעת מבוסס על כך ששיתוף מידע בין מתחרים עשוי להוות, בנסיבות מסוימות, הסדר כובל לפי חוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח – 1988. יחד עם זאת, הצורך להגן על תשתיות חיוניות במדינת ישראל והחשיבות המשקית בשיתוף מידע בין גופים מסחריים בהתגוננות מול איומי הסייבר, עשויים להצדיק בתנאים מסוימים, שיתוף מידע בין מתחרים. שיתוף כזה אף נדרש על ידי רשויות אחרות, כגון בהוראות לניהול סיכוני סייבר בגופים מוסדיים של הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון.

בטיוטת גילוי הדעת, מבקשת רשות ההגבלים העסקיים להתוות את הכללים לניתוח תחרותי של שיתוף מידע, על מנת לתת אמות מידה להערכה של הסדרי שיתוף מידע בעל ערך אבטחתי, מבלי שיהא בכך חשש לעבירה על חוק ההגבלים העסקיים. גילוי הדעת מציב שני תנאים מצטברים לשיתוף מידע אבטחתי, אשר ככלל ייחשב כלגיטימי:

  • סוג המידע המועבר – ככל שהמידע המועבר בין הצדדים להסדר, איננו מידע על הפעילות העסקית-מסחרית של הצדדים (מידע על מחירים, עלויות, כמויות או תכניות עסקיות), כך מצטמצם החשש התחרותי מפני חילופי מידע אסורים. ככל שהמידע המועבר בין הצדדים הוא אך ורק מידע טכני במהותו, הנדרש לצורך הגנת סייבר, כגון מידע אודות איומי סייבר, סממנים, חולשות, פוגעים ונוזקות, וכן מתודולוגיות וכלי התמודדות עם איומי סייבר, כך תיטה רשות ההגבלים העסקיים שלא לראות בהעברת המידע כפעולה הפוגעת או עלולה לפגוע בתחרות בעסקים. עמדת הרשות היא כי לשיתוף מידע בעל ערך אבטחתי עשויה להיות גם השפעה פרו תחרותית, שכן יהיה בכך לעזור לכלל הגופים הרלבנטיים – ללא קשר לגודלם – לאבטח את התשתיות ואת מערכות המידע שלהם מפני איומי סייבר ולייעל את מערכות האבטחה שלהם. מאותו הגיון נגזר גם התנאי השני –
  • אי מניעת גישה של מתחרים למערכות שיתוף מידע אבטחתי –מניעת גישה למיזם לאחד או יותר מהמתחרים עלולה להפחית את כושר התחרות של גופים אלה, להעלות את חסמי הכניסה לשוק ולעיתים אף למנוע כניסת גופים חדשים לתחום. עמדת הרשות היא כי מניעת גישה, ללא הצדקה סבירה, למערכת שיתוף המידע מגופים שהמידע רלבנטי עבורם, עלולה להותיר אותם בנחיתות תחרותית אל מול המתחרים שלהם ובכך להביא לפגיעה בתחרות. הדבר נכון ביחס לשיתוף דרך גוף רשמי (כמו CERT) וכן למיזמי שיתוף פרטיים ופורמליים למחצה.

גילוי הדעת נועד לאפשר את השיתוף הנדרש ולחסוך את הסרבול שהיה כרוך בחקיקה או בבחינה של רשות ההגבלים העסקיים ומתן פטור לכל הסדר פרטני, לגופו.

האמור לעיל מהווה תמצית אינפורמטיבית כללית בלבד ואיננו מהווה תחליף לייעוץ משפטי. במידת הצורך, ניתן לפנות לעו"ד זיו אברמוביץ' בדואר אלקטרוני ziv@lma-law.com  או בטלפון 077-5638070.For further information please יצירת קשר

פרסומים