Publication -  פרסומים

תזכיר הצעה לתיקון חוק ההגבלים העסקיים – הרחבת הגדרת מונופולין

May 28, 2017

תל אביב, מאי 2015

 

תזכיר הצעה לתיקון חוק ההגבלים העסקיים – הרחבת הגדרת מונופולין

רשות ההגבלים העסקיים פירסמה בימים אלה תזכיר הצעה לתיקון חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח – 1988, המיועד להרחיב את הגדרת "בעל מונופולין" גם על גופים המחזיקים ב"כוח שוק" ואשר הוכרזו על ידי הממונה על הגבלים עסקיים, ככאלה.

 

חוק ההגבלים העסקיים מגדיר כיום "בעל מונופולין" כמי שמרכז בידיו למעלה ממחצית מכלל אספקה או רכישה של נכסים או של מתן שירותים. החוק קובע כי מי שבידיו "נתח שוק" העולה על מחצית, הוא "בעל מונופולין" הכפוף למערכת דינים נוספת ונפרדת המיועדת למנוע סירוב בלתי סביר לספק (או לרכוש) את המוצר או השירות שבמונופולין ולמנוע פגיעה בתחרות ובציבור, כתוצאה מניצול מעמדו המונופוליסטי לרעה. חוק ההגבלים העסקיים, בנוסחו הקיים, קובע כי "נתח שוק" מהווה אינדיקציה חזקה לקיומו של "כוח שוק", העלול להיות מנוצל על ידי מחזיקו לרעה ובכך לפגוע בתחרות ובציבור. פסיקת בית הדין להגבלים עסקיים קבעה לאורך השנים כי הכרזת מונופולין על ידי הממונה, מכוח סמכותו בחוק, היא דקלרטיבית בלבד וכי על מי שהוא "בעל מונפולין" לנהוג ככזה, גם אם לא הוכרז רשמית.

 

האיסורים והמגבלות על מי שהוא "בעל מונופולין" שלא לנצל את מעמדו לרעה, אומצו בחוק ההגבלים העסקיים הישראלי מן הדין האירופי, המטיל איסורים ומגבלות על מי שיש לו עמדה דומיננטית בשוק ("Dominant Position"); הדין האירופי איננו מציב דרישה כמותית לגבי "נתח השוק" של אותו גוף.

 

תזכיר הצעת תיקון החוק מבקש להרחיב את הגדרת "בעל מונפולין" הקבועה בסעיף 26(א) לחוק ההגבלים העסקיים גם על מי ש"מרכז בידיו כוח שוק לגבי אספקת נכסים או רכישתם, או לגבי מתן שירותים או רכישתם, אף אם אינו מרכז יותר ממחצית הנכסים או יותר ממחצית מהשירותים".

 

הרשות סבורה כי תוצאת החוק הקיים, היא פיקציה לפיה מי שאיננו מחזיק ב"נתח שוק" הגבוה ממחצית, בהכרח אינו מחזיק ב"כוח שוק" – ואותה היא מבקשת לתקן כמוצע. תזכיר הצעת תיקון החוק איננו מגדיר מהו "כוח שוק", אך על מנת להקטין את חוסר הוודאות המשפטית העלול להיווצר עקב כך, מותנית תחולת האיסורים והמגבלות, בקיומה של הכרזה רשמית של הממונה (הכרזה קונסטיטוטיבית). תזכיר הצעת תיקון החוק כולל גם מנגנון בקשה לבחינה מחדש של הכרזת הממונה בשל שינוי נסיבות, זכות ערר, וכו'.

האמור לעיל מהווה תמצית אינפורמטיבית כללית בלבד ואיננו מהווה תחליף לייעוץ משפטי. במידת הצורך, ניתן לפנות לעו"ד זיו אברמוביץ' בדואר אלקטרוני ziv@lma-law.com  או בטלפון 077-5638070.

 For further information please יצירת קשר

פרסומים