Publication -  פרסומים

תזכיר הצעה לתיקון חוק ההגבלים העסקיים – הגנה על יבוא מקביל

May 28, 2017

תל אביב, מאי 2015

 

תזכיר הצעה לתיקון חוק ההגבלים העסקיים – הגנה על יבוא מקביל

 

רשות ההגבלים העסקיים פירסמה לאחרונה תזכיר הצעה לתיקון חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח – 1988, המיועד לסייע בהסרת חסמים בתחום הייבוא ולמנוע פגיעה בתחרות מצד "יבוא מקביל" לישראל על ידי "יבואנים רשמיים". ברקע תזכיר הצעת תיקון החוק, המלצות הוועדה להגברת התחרותיות והסרת החסמים בתחום הייבוא מחודש נובמבר 2014, אשר אומצו בהחלטת ממשלה בראשית חודש דצמבר 2014.

 

עיקרו של הייבוא לישראל נעשה על ידי יבואנים "רשמיים" הקשורים בהסכם עם היצרן המקורי בחו"ל; בדרך כלל, היבואן ה"רשמי" מקבל בלעדיות על הפצת מוצרי היצרן בישראל. יבואן "מקביל" אינו רוכש את המוצרים ישירות מן היצרן המקורי אלא מגורמים אחרים – עודפי מלאי של מפיצים במדינות אחרות, רשתות קמעונאיות, וכו'.

 

הרשות סבורה, כי תחרות מצד "יבוא מקביל" עשויה לעודד תחרות "תוך מותגית" ולהביא להפחתת מחיר משמעותית, אם קיימים פערים במחירי המכירה של מוצרי היצרן המקורי במדינות שונות, כך שגם לאחר עמלת "היבואן המקביל", מחיר המוצרים יהיה נמוך מהמחירים הנגבים על ידי "היבואן הרשמי". אם וככל של"יבואן הרשמי" יש כוח שוק ואין תחרות "בין מותגית" משמעותית, "היבוא המקביל" עשוי גם להיות מקור התחרות העיקרי מולו.

 

תזכיר הצעת תיקון החוק מיועד למנוע פגיעה בתחרות בדרך של סיכול או צמצום התחרות מצד "היבוא המקביל" על ידי "היבואן הרשמי"; הוועדה להסרת חסמי יבוא מצאה, שיבואנים רשמיים עלולים לנצל לרעה את כוח השוק שבידם ולנקוט בפרקטיקות המכוונות למנוע או להקשות על הגישה של "יבואנים מקבילים" לערוצי ההפצה הקמעונאיים.

 

הרשות מבקשת לראות ב"יבואן רשמי" כבעל מונופולין כך שצעדים אשר יינקטו על ידו על מנת להפחית את התחרות בעסקים מצד "היבואן המקביל", ייחשבו כניצול מעמדו הדומיננטי לרעה, גם אם נתח השוק של אותו "יבואן רשמי" נמוך מ – 50%. מוצע להקנות לממונה סמכות לתת הוראות ל"יבואן הרשמי", על מנת למנוע את הפגיעה התחרותית, והוא קובע כי ניצול כוחו ומעמדו של "היבואן הרשמי" לרעה או הפרת הוראות שניתנו על ידי הממונה על הגבלים עסקיים בעניין זה, ייחשבו כעבירות על החוק, בגינן ניתן יהיה להעמיד לדין פלילי את "היבואן הרשמי" ונושאי משרה בתאגיד או להטיל עליהם עיצומים כספיים.

מ\2\1\65445For further information please יצירת קשר

פרסומים