Firm News -  חדשות הפירמה

משרד LMA משיק שיתוף פעולה עם הקלינקיה הסביבתית של אוניברסיטת בר אילן

כמשרד המוביל בתחום הגנת הסביבה והתובע העיקרי מטעם המשרד להגנת הסביבה, משרד לפידות, מלכיאור, אברמוביץ' ושות' נבחר לאחרונה על ידי הפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר-אילן לפרויקט משותף עם הקליניקה לרגולציה סביבתית.

הפרויקט יכלול מספר היבטים שעיקרם: התנסות מעשית של סטודנטים בטיפול בתיקי הגנת הסביבה; פרויקט סביבתי-משפטי משותף; והרצאות שינתנו על ידי צוות משרד LMA.

המשרד מקבל בברכה את הסטודנטים שנקלטו בימים אלו על ידי מחלקת איכות הסביבה של המשרד. סטודנטים אלו יתנסו מקרוב, במהלך שנת הלימודים הקרובה , בפרקטיקה יישומית של משרדנו בניהול תיקי הגנת הסביבה, מתחילתם ועד סופם.

חדשות הפירמה