Firm News -  חדשות הפירמה

פורסמה סקירת דיני הקניין הרוחני בישראל 2018, כחלק מפרסום כלל עולמי

ידידיה מלכיאור, אחד השותפים במשרד LMA, הינו המחבר של הפרק הנוגע לדיני הקניין הרוחני בישראל, אשר פורסם על ידי הוצאה בינלאומית במסגרת המהדורה השביעית של הספר The Intellectual Property Review(שיצא לאור באנגלית).

הפרק הישראלי כולל סקירה של חוקי הקניין הרוחני בישראל, בעיקר בתחום הפטנטים, המדגמים, סימני המסחר, זכות יוצרים והתעשרות שלא כדין. בכלל זה הסקירה כוללת התייחסות לדין המוהתי ולפרוצדורות השונות הנוגעות לאכיפת הזכות. הסקירה עוסקת גם בכניסתו לתוקף של חוק העיצובים החדש.

לקריאת הפרק בפורמט PDF (כולל כריכת הספר ותוכן כללי): Israel IP Review (2017)

לקריאה מקוונת של הפרק: Israeli Intellectual Property

חדשות הפירמה