Firm News -  חדשות הפירמה

פורסמה סקירת הקניין הרוחני בישראל, כחלק מספר רב לאומי

ידידיה מלכיאור, אחד השותפים במשרד LMA, הינו המחבר של הפרק הנוגע לדיני הקניין הרוחני בישראל, אשר פורסם על ידי הוצאה בינלאומית במסגרת המהדורה השישית של הספר The Intellectual Property Review (שיצא לאור באנגלית).

הפרק הישראלי כולל סקירה של חוקי הקניין הרוחני בישראל, בעיקר בתחום הפטנטים, המדגמים, סימני המסחר, זכות יוצרים והתעשרות שלא כדין. בכלל זה הסקירה כוללת התייחסות לדין המוהתי ולפרוצדורות השונות הנוגעות לאכיפת הזכות.

לקריאת הפרק בפורמט PDF (כולל כריכת הספר ותוכן כללי): Israel IP Review (2017)

לקריאה מקוונת של הפרק: Israeli Intellectual Property

TLR-Accred-blue 2017

חדשות הפירמה