Firm News -  חדשות הפירמה

תקציר פסיקה חדש – זכות סירוב ראשונה

צוות המשרד פירסם תקציר פסיקה חדש באנגלית, העוסק בפסק הדין של בית המשפט המחוזי בתיק דורלם נ' דלק נדל"ן ואחרים.

בית המשפט קבע כי ניתן לממש את זכות הסירוב הראשונה גם במקרה בו בעל המניות הממש את זכות הסירוב התקשר בהסכם למכירה חוזרת של המניות הנרכשות לידי צד שלישי. בית המשפט הוסיף ודן ביכולת להעביר את זכות הסירוב הראשונה למי שאינם בעלי מניות בחברה. לקבלת מידע נוסף אנא קראו את הסקירה המלאה.

חדשות הפירמה