Practice Areas -  תחומי עיסוק

דיני איכות סביבה

עורכי הדין בלפידות, מלכיאור, אברמוביץ' ושות' גאים בייצוג המשרד להגנת הסביבה בתיקים משמעותיים מאוד בתחום הגנת הסביבה, אשר הובילו לקנסות הגבוהים ביותר שניתנו אי-פעם בישראל לאותן עבירות, ולהסרת מפגעים סביבתיים קשים. התיקים אשר טופלו על ידינו כוללים זיהומים מספינות ומיכליות, ביובים עירוניים, אתרי פסולת פיראטיים, זיהומי אויר ומים ממפעלי תעשיה, ופסולת המושלכת על ידי תאגידי תעשייה גדולים.

בנוסף לעבודתנו עבור המשרד להגנת הסביבה, אנו מספקים ייעוץ בנושא דיני איכות הסביבה ללקוחות מהמגזר הפרטי, על ידי מתן תמיכה באימוץ תוכניות אכיפה פנימיות אשר נועדו להתאים את פעילות התאגיד לחוקים וכללי הרגולציה הסביבתית הנוגעים לתאגיד, ובכך הן להפחית את הסיכון לפגיעה בסביבה והן להקטין את החשיפה של התאגיד ושל מנהליו לאחריות פלילית ואזרחית במקרה של תקלה.

תחומי עיסוק